Hovedbilde
Ny rapport om forebyggende tiltak i skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Rapport fra UNI Research, UIT, NTNU og regionsenter for barn og unges psykiske helse. Forfattere: Siv Skotheim (RKBU Vest), Helene Eng (RKBU Nord) og Ann Mari Undheim (RKBU Midt-Norge) 

Hensikten med rapporten var å utforme en kunnskapsoppsummering som Helsedirektoratet kan legge til grunn i utviklingen av norske retningslinjer for skolehelsetjenesten. ( Fra forebygging.no)

Les rapporten her

Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt - en kunnskapsoversikt
[01.08.2013 Redaksjonen]

Forskning viser at foreldrekonflikt, både i familien og etter et samlivsbrudd, har negative konsekvenser for barna. Dårligere psykiske helse, svake skoleprestasjoner, vansker i inter-personlige forhold og rusproblemer kan være resultatet av å leve i vedvarende konflikt mellom foreldrene. For noen barn blir disse vanskene både langvarige og alvorlige. Det er derfor viktig med kunnskap om tiltak som kan dempe eller forhindre konflikt mellom foreldre.

Både i Norge og internasjonalt finnes det tilbud til foreldre som enten har som formål å dempe konflikt, styrke parforholdet, styrke kommunikasjonen mellom foreldrene både hos intakte par og etter brudd, eller bidra til å komme fram til avtaler etter brudd. Tema for denne rapporten er i hvilken grad slike tiltak har tilsiktet effekt, både i forhold til å dempe konflikt, og i forhold til å hindre eller redusere risikoen for tilpasningsvansker hos barna.

Rapporten gir en oversikt over hvilke metoder det er forskningsmessig belegg for å si hjelper foreldre som strever med konflikter og samarbeidsproblemer. Mest konfliktdempende er tiltak som lærer foreldrene hvor skadelig det er for barna at de lever i konflikt.

Denne rapporten omhandler fire ulike intervensjonsmetoder som kan bidra til å dempe foreldrekonflikt; foreldrekurs, mekling, samlivskurs og parterapi. Resultatene viser at foreldrekurs etter skilsmisse er lite utbredt i Norge, men studier fra andre land viser at disse kan ha god konfliktdempende effekt. Forskning på mekling viser at metoden har positiv effekt i forhold til å hjelpe foreldre til å lage avtaler etter brudd, men det er mindre forskning direkte på demping av konfliktnivå. Parterapi kan sies å ha best effekt for par med relativt lite problemer, mens samlivskurs ser ut til å ha best effekt, målt i form av forbedret kommunikasjon og økt tilfredshet med parforholdet, for de parene med størst risiko for nedadgående kvalitet på samlivet.

Rapporten er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir).


Mer...

Ny giv Et prosjekt for å få ungdom til å fullføre videregående skole.
[02.05.2013 Redaksjonen]

Ny GIV er et treårig prosjekt som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Et viktig grep for å lykkes med dette er å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Derfor ble Ny GIV lansert høsten 2010, og prosjektetpågår ut 2013.Det er iverksatt både nasjonale og lokale tiltak som intensivopplæring, tett oppfølging, sommeraktiviteter, yrkesretting av fellesfag og utvikling av statistikkgrunnlag som alle har som mål å sikre at flere fullfører og består videregående opplæring.


Mer...

Oppslagsverk over tiltak for ungdom
[12.04.2013 Redaksjonen]

Bufetat har laget et oppslagsverk for deg som jobber med tiltak for ungdom.

Oppslagsverket er laget i samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbanken og Det kriminalitetsforebyggende råd – og er for offentlig ansatte som jobber med tiltak og tjenester for ungdom.

Oppslagsverket gir en samlet oversikt over offentlige tjenesters ansvar og virkemidler, og tiltak som kan bidra til å motvirke at ungdom faller utenfor skole og arbeidsliv.

Flertallet gjennomfører utdanning og etablerer seg på arbeidsmarkedet som unge voksne. Likevel er det mange som står helt eller delvis utenfor skole og arbeidsliv. Dette har betydelige negative konsekvenser for samfunnet og ikke minst den det gjelder. Vi vet for eksempel at ungdom som faller ut av skolesystemet har store problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, selv om antallet arbeidsplasser øker. Det er også knyttet stor bekymring til at unge voksne er den raskest voksende gruppen av uføretrygdede i Norge i dag.


Mer...

Ny veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom - familier
[09.03.2013 Redaksjonen]

KS ønsker med denne veilederen å gi støtte til kommuner som vurderer å etablere tverrfaglig samarbeid eller samorganisering av arbeidet for barn, unge og familier. Veilederen gir kommunen innsikt i hvilket praktisk handlingsrom de har innenfor dagens lovverk knyttet til taushetsplikten. Hvilke regelverk gjelder for de ulike tjenesteyterne, hvordan kan man dele informasjon, og hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten for et samarbeid. Arbeidet med den føste veilederen i 2009 ble utført av Olav Molven og Ane Stavrum ved Diakonhjemmets Høgskole. Denne oppdaterte versjonen er utarbeidet av Olav Molven alene.


Mer...

Rapport fra konferansen "unge utenfor"
[09.03.2013 Redaksjonen]

Det er nå kommet ut en rapport i forbindelse med den Nordiske konferansen "Unge utenfor". Konferansen fokuserte på likheter mellom de nordiske landene når det gjelder ungdom som faller utenfor skole og arbeidsliv. Rapporten fastslår at det er gode muligheter for at landene kan lære av hverandre og at økt mobilitet på tvers av regioner og landegrenser og bedre samordning av regelverk og strukturer, vil kunne bidra til at flere unge får innpass i arbeidsmarkedet.

I rapporten trekkes skolen fram som den mest sentrale arena for å fange opp de unge, og tidlig innsats betones som en forutsetning for å veie opp for ungdommenes ulike utgangspunkt.

Ikke alle har samme forutsetninger og interesse for lik type kompetanse og ferdigheter, og det påpekes derfor nødvendigheten av å satse på et utvidet kompetansebegrep.


Mer...

Sirus rapport om opplæringsprogrammet
[28.01.2013 Redaksjonen]

Rapporten omhandler utvikling og pilotgjennomføring av et opplæringsprogram i tidlig intervensjon, initiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i et samarbeid med kompetansemiljøene Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP/RKBU), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).


Mer...

Tidlig intervensjonsbrosjyre fra KRÅD
[14.01.2013 Redaksjonen]

KRÅD har laget en ny publikasjon til helsestasjoner og barnehager som vi håper skal bidra til at barn det knyttes bekymring til, får hjelp så tidlig som mulig.


Mer...

Bedre Tverrfalig Innsats (BTI) på nettsidene
[05.12.2012 Redaksjonen]

Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI har fått plass på TI-Nett. les mer om dette ved å klikke på BTI øverst til venstre på  denne siden.


Mer...

En modell for bedre samarbeid om tidlig innsats.
[17.10.2012 Redaksjonen]

BTI er et ledd i opptrappingsplanen på rusfeltet og tidlig intervensjon satsingen, som startet i 2006 med veilederen «Fra bekymring til handling» (2009).

 

I veilederen er tverretatlig samarbeid vektlagt og anbefalt, men det står lite om hvordan samarbeidet kan gjøres. Det er dette som er fokus for BTI-satsingen.

 

BTI er en samarbeidsmodell fra Socialstyrelsen i Danmark som nå prøves ut i norsk versjon i åtte kommuner. En av modellens målsetninger er å forhindre oppfølgingsbrudd og styrke de ulike etatenes samarbeid og koordinering av hjelpetiltak i arbeidet med barn, unge og foreldre som trenger bistand og oppfølging. Den danske modellen ble utviklet for barn og unge i familier med rus og eller psykiske helseproblemer, men viser seg å være hensiktsmessig for en bredere målgruppe, barn, unge og foreldre med bekymringer.

 

Kommunene som prøver ut en norsk versjon av BTI skal i løpet av prosjektperioden 2012/2014 å delta i og prøve ut hele eller deler av modellen med tanke på implementering i alle norske kommuner som ønsker det. Det er inngått et samarbeid mellom kommunen, Helsedirektoratet og de regionale kompetansesentrene rus i den enkelte regionen. TI-nett vil publisere mer informasjon om prosjektet underveis i prosjektperioden, under overskriften BTI.


Mer...

Vanskelige familieforhold og å føle seg "usynlig" er de vanligste grunnene til frafall
[07.09.2012 Redaksjonen]

Andelen elever som dropper ut av videregående opplæring er høy i Norge.

Undersøkelser viser at en av tre elever ikke fullfører videregående i løpet av en femårsperiode. Det får konsekvenser. De som faller fra har både høyere sykefravær og høyere forbruk av velferdsordninger enn de som fullfører skolen.


Mer...

Sjenerte barn får oftere emosjonelle vansker i ungdomsiden
[22.08.2012 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med universiteter i Canada og Australia gjennomført en studie om hvordan sjenanse i tidlig barneår kan påvirke angst, depresjoner og sosial kompetanse i 12-13 årsalderen.

 

Det er vanlig at småbarn i 0-4 års-alderen blir lett sjenerte og usikre i nye situasjoner, og vanligvis har ikke dette noen betydning for dem senere i livet.  De barna som fortsatt er og blir sjenerte gjennom barneårene, kan ha større risiko for å få lavere sosial kompetanse og høyere nivå av angstsymptomer i tidlig ungdomsalder.   


Mer...

Konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og unge.
[09.08.2012 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport som oppsummerer hva vi vet om negative konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og ungdom, og i hvilken grad mekling kan bidra til å hindre slike konsekvenser.

 

Tidligere publisert på forebygging.no


Mer...

Utagerende atferd og rusmisbruk viktigste årsak til graviditet og abort hos unge.
[04.07.2012 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med et australsk forskningssenter undersøkt hvilke faktorer som fører til graviditet og abort i ung alder. Undersøkelsen viser at utagerende atferd og rusmisbruk er de viktigste årsakene til at unge kvinner blir gravid og tar abort.


Mer...

Årsaker til frafall i videregående skole. - Ny rapport om frafall i den videregående skolen.
[22.06.2012 Redaksjonen]
Psykiske problemer er den viktigste årsaken til at elever dropper ut av videregående skole. Dette kommer frem i rapport 6/2012 fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning(NIFU)

Mer...

Ny bok om barn som pårørende
[29.05.2012 Redaksjonen]

I boken «Barn som pårørende» beskriver forfatterne hvilke belastninger det kan medføre for barn å leve med foreldre som har kroniske helseproblemer. Det gis også råd om hvordan man kan møte og ivareta disse barna, ungdommene og deres foreldre.


Mer...

 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no